علوم-پایه

در این بخش به توصیف رشته های علوم پایه  دائر در موسسه آموزش عالی تجن پرداخته می شود.

رشته میکروبیولوژی

رشته علوم تربیتی

رشته علوم زیستی

رشته های علوم پایه