farming

در این بخش به توصیف رشته های مربوط به  گروه مهندسی کشاورزی دائر در موسسه آموزش عالی تجن پرداخته می شود.

رشته مهندسی ماشین های صنایع غذایی

رشته  مهندسی کشاورزی -علوم دامی

رشته امور زراعی و باغی-تکنولوژی باغی

رشته امور زراعی و باغی-تکنولوژی زراعی

رشته شیلات

رشته تکنولوژی گیاه پزشکی

رشته های مهندسی کشاورزی