متولد 15 خردادماه سال 1364
مقاطع تحصیلی:

دکتری رشته مهندسی مهندسی برق-کنترل از دانشگاه شهید بهشتی

کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق- کنترل از دانشگاه شیراز

کارشناسی رشته مهندسی برق – مخابرات از دانشگاه هوایی شهید ستاری

مرتبه علمی: استادیار
عنوان پایان نامه مقطع دکتری:
سوابق پژوهشی:

سوابق آموزشی: سوابق همکاری و تدریس در موسسات و دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران

مقالات پژوهشی

 

 

 

رزمه دکتر احسان شاکری