رزمه دکتر حسنی شکری

متولد  06 اسفندماه سال 1366
مقاطع تحصیلی:

دکتری  رشته مهندسی مکانیک-گرایش تبدیل انرژی  از دانشگاه صنعتی شاهرود

کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک-گرایش  تبدیل انرژی از دانشگاه شاهرود

کارشناسی رشته مهندسی مکانیک-حرارت و سیالات از دانشگاه  محقق اردبیلی

مرتبه علمی: استادیار
عنوان پایان نامه مقطع دکتری: مطالعه عددی ناپایداری انگشتی سیالات ویسکوالاستیک با رویکرد ازدیاد برداشت نفت
سوابق آموزشی: سوابق همکاری و تدریس در  دانشگاهها، موسسات و دانشگاه  آزاد واحد های  استان مازندران

سوابق تحصیلات دانشگاهی

نوع دانشگاه آدرس رشته تاریخ شروع تاریخ پایان معدل مقطع تحصیلی
دانشگاه محقق اردبیلی ایران – اردبیل مهندسی مکانیک-حرارت و سیالات 1385/07/01 1389/04/31 16.31 کارشناسی
دانشگاه صنعتی شاهرود ایران -سمنان-شاهرود مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی 1389/07/01 1391/11/29 18.66 کارشناسی ارشد
دانشگاه صنعتی شاهرود ایران -سمنان-شاهرود مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی 1389/07/01 1396/11/08 19.44 دکتري

سوابق آموزشی

ردیف نام محل تدریس عنوان درس تاریخ شروع تدریس تاریخ پایان تدریس نقش در تدریس
1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت اله آملی ترمودینامیک 1 1393/11/01 1394/03/28 استاد
انتقال حرارت
سوخت و احتراق
2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت اله آملی توربوماشین 1395/04/01 1395/06/20 استاد
مقدمه ای بر مکانیک سیالات
انتقال حرارت
3 دانشگاه مرکز علمی کاربردی فذا سیستم های گرمایشی و سرمایشی در صنعت-استاتیک 1393/07/01 1395/04/30 استاد
توربوماشین-
سیستم های انتقال آب- سوخت و احتراق
زبان تخصصی- انتقال حرارت
4 موسسه غیر انتفاعی خزر محمود آباد مکانیک کاربردی 1396/07/01 1396/12/30 استاد
ماشین ابزار و روشهای تولید
کارآموزي- پروژه
5 دانشگاه علامه محدث نوری ترمودینامیک 2- مکانیک سیالات 2 1397/07/01 1398/04/30 استاد

سوابق پژوهشی

ردیف عنوان پژوهش نوع پژوهش دسته بندي تاریخ ارائه آدرس مشخصات پژوهش
1
روش بولتزمن شبکه اي براي مدلسازي محفظه هاي با مرز مایل و متحرك
تالیف مقاله سایر 1392/05/01 ایران
مجله علمی پژوهشی مهندسی
مکانیک مدرس
2 جابجایی آزاد در محفظه هاي نیم
بیضی با نسبت شعاعی متغیر به
روش بولتزمن شبکه اي
تالیف مقاله سایر 1392/10/01 ایران – تهران هشتمین کنفرانس بینالمللی هوا فضای ایران-
.2009 ،
IAS
3 شبیه سازي غیر خطی ناپایداري
انگشتی سیال ویسکوالاستیک
تالیف مقاله سایر 1395/08/01 ایران – تهران – تهران مجله علمی پژوهشی مهندسی
مکانیک مدرس
4 روش شبکهبولتزمن حرارتی مرتبه
دوم در انتقال حرارت جابهجایی
آزاد در محفظه هاي غیرمربعی
تالیف مقاله سایر 1393/09/19 ایران – سمنان – شاهرود  مجله مکانیک سازه ها و شاره ها
5 بررسی عددي ناپایداري انگشتی
در جابجایی مخلوط شدنی سیال
نیوتنی توسط سیال مرتبه 2
تالیف مقاله سایر 1395/02/07 ایران – یزد – یزد بیست و چهارمین همایش سالانه
بین المللی مهندسی مکانیک ایران
6 شبیه سازي غیرخطی ناپایداري
انگشتی ویسکوالاستیک در محیط
متخلخل با پراکندگی ناهمسانگرد
تالیف مقاله سایر 1396/02/12 ایران – تهران – تهران بیست و پنجمین کنفرانس سالانه
بین المللی مهندسی مکانیک
7 شبیه سازي عددي ناپایداري
انگشتی لزج در جابجایی سیال
نیوتنی توسط سیال
ویسکوالاستیک وایت-متزنر در
محیطهاي ناهمگن
تالیف مقاله سایر 1397/05/01 ایران – تهران – تهران مجله مهندسی مکانیک مدرس
8 Effects of viscous
dissipation on miscible
thermo-viscous
fingering instability in
porous media
تالیف مقاله سایر 1397/07/01 انگلستان ISI مجلات
9 Control of Convective
Heat Transfer by
Changing the Right
Angle Position and the
Base Angle of
Triangular Storages:
Lattice Boltzmann
Simulation
تالیف مقاله سایر 1393/01/07 آلمان JOURNAL OF THE
BRAZILIAN SOCIETY
OF MECHANICAL
SCIENCES AND
ENGINEERING
10 Nonlinear simulation
and linear stability
analysis of viscous
fingering instability of
viscoelastic liquids
تالیف مقاله سایر 1395/12/13 آیالات متحده امریکا مجلات ISI
11 Saffman–Taylor
instability of
viscoelastic fluids in
anisotropic porous
media
تالیف مقاله سایر 1396/10/11 انگلستان International Journal of
Mechanical Sciences