رزمه دکتر حمید جوانیان جویباری

متولد  08 تیر ماه سال 1364
مقاطع تحصیلی:

دکتری  رشته مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی از دانشگاه سمنان

کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

کارشناسی رشته مهندسی مکانیک-حرارت و سیالات از دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

مرتبه علمی: استادیار
عنوان پایان نامه مقطع دکتری:
سوابق آموزشی: سوابق همکاری و تدریس در موسسات و دانشگاه  آزاد واحد های جویبار، بهشهر و دانشکده فنی و حرفه ای بهشهر

سوابق تحصیلات دانشگاهی

نوع دانشگاه آدرس رشته تاریخ شروع تاریخ پایان معدل مقطع تحصیلی
دانشگاه آزاد اسلامی ساري ایران – مازندران – ساري مهندسی مکانیک – حرارت و سیالات 1382/06/01 1387/06/31 17.34 کارشناسی
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب ایران – تهران – تهران مهندسی مکانیک – تبدیل 1387/06/01 1389/11/18 17.23 کارشناسی ارشد
دانشگاه سمنان ایران – سمنان – سمنان مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی 1392/06/01 1396/12/09 19.23 دکتري

سوابق آموزشی

ردیف نام محل تدریس عنوان درس تاریخ شروع تدریس تاریخ پایان تدریس نقش در تدریس
1 دانشگاه آزاد واحد جویبار ترمودینامیک و انتقال 1391/07/01 1391/10/30 استاد
حرارت- اجزاء ماشین-
مکانیک کاربردي
2 دانشگاه آزاد واحد جویبار رسم فنی عمومی و 1391/11/01 1392/03/30 استاد
تخصصی- ارتعاشات
3 دانشگاه فنی و حرفه اي تکنولوژي سوخت رسانی 1394/07/01 1394/10/30 استاد
موتورهاي دیزل-کارگاه
سوخت رسانی موتورهاي دیزل
4 دانشگاه آزاد واحد بهشهر طراحی اجزاء- کارگاه ماشین ابزار-سوخت و احتراق- 1398/04/01 1398/06/31 استاد
مدیریت و کنترل پروژه-
مدیریت و اقتصاد مهندسی-
کارآموزي- پروژه

سوابق پژوهشی

ردیف عنوان پژوهش نوع پژوهش دسته بندي تاریخ ارائه آدرس مشخصات پژوهش
1 بررسی آزمایشگاهی عملکرد گردآورنده خورشیدي صفحه تخت آکنده از فوم فلزی تالیف مقاله سایر 1396/06/05 ایران – سمنان – شاهرود کنفرانس دینامیک شارهها-نمایه شده در ISC
2 بهینه سازي نرخ تولید آنتروپی در چاه حرارتی با پره هاي تخت با استفاده از الگوریتم گروه ذرات تالیف مقاله سایر 1393/08/28 ایران – سمنان – سمنان دومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
3 مدلسازي یک بعدي توربین گاز دو طبقه جریان محوري با استفاده از معادله جریان و مقایسه با نتایج تجربی تالیف مقاله سایر 1389/12/10 ایران – تهران – تهران دهمین کنفرانس انجمن هوافضاي ایران
4 مدلسازي بهینه رفتار کمپرسورهاي محوري زیرصوت موجود در پالایشگاههاي نفت تالیف مقاله سایر 1390/07/12 ایران – اصفهان – اصفهان دومین همایش علوم و فناوري هاي نوین در صنعت پالایش نفت هاي نوین در صنعت پالایش نفت
5 کاربرد فناوري و پوشش هاي نازك کامپوزیتی در جلوگیري از خوردگی لوله هاي انتقال نفت و گاز تالیف مقاله سایر 1390/07/12 ایران – اصفهان – اصفهان دومین همایش علوم و فناوري هاي نوین در صنعت پالایش نفت هاي نوین در صنعت پالایش نفت
6 EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THERMAL PERFORMANCE AND ENTROPY GENERATION  OF A FLAT-PLATE SOLAR COLLECTOR FILLED WITH POROUS MEDIA تالیف مقاله مجلات ISI 1396/06/10 انگلستان Journal of Applied Thermal Engineering
7 EFFECTS OF POROUS MATERIAL AND NANOPARTICLES ON THE THERMAL PERFORMANCE OF A FLAT PLATE SOLAR COLLECTOR: AN EXPERIMENTAL STUDY تالیف مقاله مجلات ISI 1396/04/12 انگلستان Journal of Renewable Energy
8  PERFORMANCE  EVALUATION OF A FLAT-PLATE SOLAR COLLECTOR FILLED WITH POROUS METAL  FOAM: EXPERIMENTAL AND NUMERICAL ANALYSIS Energy Conversion and Management انگلستان 1396/07/06 ISI مجلات تالیف مقاله
9 ANALYTICAL INVESTIGATION OF FORCED CONVECTION HEAT TRANSFER IN A FLAT PLATE SOLAR COLLECTOR FILLED WITH A POROUS MEDIUM BY MEDIUM BY CONSIDERING RADIATION EFFECT تالیف مقاله مجلات ISI 1396/03/22 ایالات متحده آمریکا Journal of Porous Media
10 Sensitivity analysis of a porous channel flat-plat solar collector performance تالیف مقاله سایر 1397/02/04 ایران – سمنان – سمنان International Conference of Iranian Society of Mechanical Engineers
11 DETERMINATION OF PERIODIC SOLUTION FOR TAPERED BEAMS WITH MODIFIED ITERATION PERTURBATION METHOD تالیف مقاله مجلات ISI 1393/04/26 ایران – خوزستان – اهواز Journal of Applied and Computational Mechanics
12 SOLUTION OF STRONGLY NONLINEAR OSCILLATOR PROBLEM ARISING IN PLASMA PHYSICS WITH NEWTON HARMONIC BALANCE METHOD تالیف مقاله مجلات ISI 1393/05/22 ایران – خوزستان – اهواز Journal of Applied and Computational Mechanics
13 NONLINEAR VIBRATION ANALYSIS OF A CANTILEVER BEAM WITH NONLINEAR GEOMETRIC تالیف مقاله مجلات ISC 1392/07/08 ایران – تهران – تهران Journal of Mechanical Research and Application
14 Performance Modeling and Examination of Losses in the Axial -Flow Compressor and Comparison with Experimental Results تالیف مقاله مجلات ISC 1391/05/18 ایران – تهران – تهران journal of aerospace science and technology
15 A METHOD OF PERFORMANCE ESTIMATION FOR AXIAL FLOW TURBINES BASED ON  LOSSES PREDICTION تالیف مقاله مجلات ISC 1390/12/03 ایران – تهران – تهران Journal of Mechanical Research and Application
16 Dynamic response of a rigid rod rocking back and forth on a circular surface without slipping using Newton Harmonic Balance Method تالیف مقاله سایر 1392/09/02 ایران – تهران – تهران Technical Journal of Engineering and Applied Sciences
17 PERFORMANCE  PREDICTION MODELING OF AXIAL FLOW COMPRESSOR BY FLOW EQUATIONS تالیف مقاله مجلات ISC 1390/04/25 ایران – تهران – تهران Journal of Mechanical Research and Application
18 PERFORMANCE PREDICTION OF A TWO-STAGE AXIAL FLOW TURBINE ENGINE THROUGH THE USE OF LOSSES USE OF LOSSES MODELS تالیف مقاله سایر 1391/12/03 ایران – تهران – تهران کنفرانس انجمن هوافضاي ایران
19 PERFORMANCE PREDICTION OF AXIAL FLOW TWO-STAGE TURBINE BASED ON DIFFERENT LOSSES MODELS تالیف مقاله سایر 1391/03/22 دانمارك ASME -Turbo 2012 Expo
20 INVESTIGATION OF LOSSES PREDICTION MODELS IN 1D FOR AXIAL FLOW, TWO – STAGE TURBINE تالیف مقاله سایر 1391/02/26 ایران – فارس – شیراز بیستمین کنفرانس مهندسی مکانیک ایران -ISME
21 PERFORMANCE PREDICTION MODELING OF AXIAL FLOW COMPRESSOR BY USING OF LOSS MODELS تالیف مقاله سایر 1391/02/26 ایران – فارس – شیراز بیستمین کنفرانس مهندسی مکانیک ایران -ISME
22 Performance prediction of axial flow gas turbine by using of different models of energy loss and its comparison with experimental results تالیف مقاله سایر 1390/07/26 ایران – تهران – تهران سومین کنفرانس صنعت نیروگاه هاي حرارتی
23 DESIGN MODEL OF AXIAL FLOW COMPRESSOR FOR HIGH TEMPERATURE POWER PLANTS BY LATEST LOSS MODELS تالیف مقاله سایر 1390/07/26 ایران – تهران – تهران سومین کنفرانس صنعت نیروگاه هاي حرارتی
24 Thermal performance evaluation of a nanofluid based flat-plate solar collector: An experimental study and analytical modeling تالیف مقاله مجلات ISI 1397/12/01 هلند Journal of Thermal Analysis and Calorimetry