متولد 25 فروردین ماه سال 1365
مقاطع تحصیلی:

دکتری رشته حقوق بین الملل عمومی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم

کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل عمومی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

کارشناسی رشته حقوق از دانشگاه پیام نور مرکز جوانرود

مرتبه علمی: استادیار
عنوان پایان نامه مقطع دکتری:
سوابق پژوهشی:

 • تالیف کتاب نقش زنان در فرایند صلح و امنیت بین المللی سال 1397
 • تالیف کتاب مسئولیت مدنی اشخاص حقوق عموی سال 1397
 • تالیف کتاب جایگاه اصول حقوق بین الملل در برابر تغییرات اقلیمی در جامعه جهانی سال 1396
 • تالیف کتاب ضمانت اجرای حقوق بشر در اسناد بین المللی سال 1395
 • تالیف کتاب گذری بر تاثیر تحریم های اقتصادی بر بیمه دریایی و الزام شورای امنیت به رعایت حقوق بشر سال 1395
 • تالیف کتاب کنترل خلع صلاح و منبع بکارگیری مجرمانه آن در حقوق بین الملل سال 1397
 • تالیف کتاب تاثیر مبانی حقوق بشر بر قانونگذاری حکومت های دموکراتیک سال 1395
 • حقوق اقلیت های نژادی در پرتو اسناد بین المللی سال 1396

سوابق آموزشی: سوابق همکاری و تدریس در موسسات و دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران

مقالات پژوهشی

 • ارتباط بین اخلااق حرفه ای و سلامت اداری کارکنان دانشگاه های علوم پزشکی سال 1395

 

 • جایگاه بیوتکنولوژی مدرن در اثبات نقض حق حیات به عنوان حق تعیین سرونوشت سال 1398

 

 • تاثیر حق اموزش به زبان مادری به عنوان حقی بنیادی بر نشاط و سازگاری اجتماعی دانش آموزان دو زبانه  سال 1399

 

 • حق تعیین سرنوشت در خاورمیانه با تاکید بر فلسطین و حکومت اقلیم کردستان عراق سال 1395

 

 • جایگاه اصل بی طرفی در قانون آئین دادرسی کیفری جدید سال 1394

 

 • حمایت از حقوق کودکان و ممنوعیت به کارگیری آنان به عنوان سرباز در مخاصمات مسلحانه بین المللی در حقوق بین الملل سال 1394

 

 

 

رزمه دکتر عادل محمدی