رزمه دکتر مجید کنی

متولد  31 شهریورماه سال 1360
مقاطع تحصیلی:

دکتری  رشته مهندسی مکانیک-گرایش طراحی کاربردی  از دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک-گرایش طراحی کاربردی از دانشگاه بوعلی سینا همدان

کارشناسی رشته مهندسی مکانیک-گرایش طراحی کاربردی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

مرتبه علمی: استادیار
عنوان پایان نامه مقطع دکتری: طراحی و ساخت جاذب غیرخطی ارتعاشات همراه با برداشت کننده انرژی برای یک سیستم پیوستة غیرخطی
سوابق آموزشی: سوابق همکاری و تدریس در موسسات و دانشگاه  آزاد واحد های تهران، دماوند و دانشکده فنی و حرفه ای تهران و دانشگاههای استان مازندران

سوابق تحصیلات دانشگاهی

نوع دانشگاه آدرس رشته تاریخ شروع تاریخ پایان معدل مقطع تحصیلی
دانشگاه آزاد اسلامی سمنان ایران – سمنان-سمنان مهندسی مکانیک-گرایش طراحی کاربردی 1379/07/01 1386/06/31 15.67 کارشناسی
دانشگاه بوعلی سینا ایران -همدان-همدان مهندسی مکانیک-گرایش طراحی کاربردی 1385/07/01 1388/04/14 17.51 کارشناسی ارشد
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ایران – مازندران-بابل مهندسی مکانیک-گرایش طراحی کاربردی 1388/07/01 1394/11/08 17.94 دکتري

سوابق آموزشی

ردیف نام محل تدریس عنوان درس تاریخ شروع تدریس تاریخ پایان تدریس نقش در تدریس
1 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 1388/10/20 1389/10/30 استاد
حرارت- اجزاء ماشین-
مکانیک کاربردي
2 دانشگاه آزاد واحد دماوند رسم فنی عمومی و 1388/07/01 1389/04/20 استاد
تخصصی- ارتعاشات
فیزیک 1
3 دانشگاه مرکز علمی کاربردی نفت پارس تکنولوژي سوخت رسانی 1395/07/01 1396/04/30 استاد
موتورهاي دیزل-کارگاه
یاتاقان-نظام نهداری و تعمیرات
4 دانشگاه آزاد واحد اسلامی واحد تهران شمال طراحی اجزاء 1396/07/01 1397/06/31 استاد
کارگاه ماشین ابزار-سوخت و احتراق- ارتعاشات
مدیریت و کنترل پروژه-
مدیریت و اقتصاد مهندسی-
کارآموزي- پروژه
5 موسسه آموزش عالی تجن استاتیک- مقاومت مصالح و روشهای تولید 1398/07/01 تاکنون استاد
6 موسسه آموزش عالی علامه طبرسی طراحی اجزاء- کارگاه ماشین ابزار- ارتعاشات 1397/07/01 1399/06/31 استاد

سوابق پژوهشی

ردیف عنوان پژوهش نوع پژوهش دسته بندي تاریخ ارائه آدرس مشخصات پژوهش
1 بررسی ارتعاشات پوسته استوانهای چند لایه با لایه پیزوالکتریک به روش دیفرانسیل کوادراچر تالیف مقاله سایر 1389/06/05 ایران  هجدهمین کنفرانس
بینالمللی مهندسی مکانیک ایران- .2011 ،
IS
2  بررسی ارتعاشات پوسته استوانهای چند لایه با لایه پیزوالکتریک تالیف مقاله سایر 1393/08/28 ایران – تهران هشتمین کنفرانس بین المللی هوا فضای ایران-
.2009 ،
IAS
3 Vibration control of a nonlinear beam with a nonlinear energy
sink, Nonlinear Dynamics
تالیف مقاله سایر 2015
4 Design and performance analysis of a nonlinear energy sink
attached to a beam with different support conditions
تالیف مقاله سایر 2015 Journal of Mechanical Engineering Science
5 Elasticity solution for the free vibration analysis of functionally graded
cylindrical shell bonded to thin piezoelectric layers
تالیف مقاله سایر 2011 International Journal of Pressure Vessels and Piping
6 3D free vibration analysis of laminated cylindrical shell integrated piezoelectric layers using
the differential quadrature method
تالیف مقاله سایر 2010 Applied Mathematical Modelling
7 Effects of Aeroelastic Nonlinearity on Flutter and Limit Cycle
Oscillations of High-Aspect-Ratio Wings
تالیف مقاله سایر 2011 Applied Mechanics and Materials