متولد 15 تیرماه سال 1357
مقاطع تحصیلی:

دکتری رشته مدیریت دولتی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی – مدیریت منابع انسانی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

کارشناسی رشته مدیریت دولتی از دانشگاه پیام نور مرکز دلیجان

مرتبه علمی: استادیار
عنوان پایان نامه مقطع دکتری:
سوابق پژوهشی:

 •  تالیف کتاب دایره المعارف مدیران سال 1399
 • تالیف کتاب نظریه سواد انقلابی از دیدگاه امامین انقلاب اسلامی سال 1399
 • تالیف کتاب اصول و فنون مذاکره سال 1399
 • تالیف کتاب اخلاق حرفه ای در سازمان ها سال 1396

 

سوابق آموزشی: سوابق همکاری و تدریس در موسسات و دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران

مقالات پژوهشی

 •   مطالعه و رتبه بندی ابعاد مزیت رقابتی و تاثیر آن بر تصمیم خرید مشتریان سال 1395

 

 • معرفت دینی زمینه ساز سواد انقلابی در مدیران دولتی از دیدگاه مقام معظم رهبری سال 1399

 

 • ابعاد سواد انقلابی سال 1399

 

 • الگوی مفهومی سواد انقلابی 1399

 

 • رتبه بندی هوش معنوی سال 1395

 

 • ارزشیابی عملکرد شغلی کارکنان با رویکرد آینده پژوهشی سال 1397

 

 • نقش اخلاق در تبلیقات 1397

 

 • بازگشت سازمانها به معنویت در غالب رهبران تحویل آفرین سال 1395

 

 

 

رزمه دکتر محمدرضا فاضلی