متولد 09 شهریور ماه سال 1368
مقاطع تحصیلی:

دکتری  رشته مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت از دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران

کارشناسی رشته مهندسی عمران-مهندسی تکنولوژی عمران عمران از دانشگاه غیر انتفاعی آمل

مرتبه علمی: استادیار
عنوان پایان نامه مقطع دکتری:
سوابق پژوهشی:

سوابق آموزشی: سوابق همکاری و تدریس در موسسات و دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران

مقالات پژوهشی

 

 

 

رزمه دکتر مهرداد مسعود نژاد