متولد یکم تیر ماه سال 1359
مقاطع تحصیلی:

دکتری رشته زیست شناسی- پزشکی مولکولی از دانشگاه  علوم پزشکی گلستان-گرگان

کارشناسی ارشد رشته انگل شناسی پزشکی-انگل شناسی از دانشگاه علوم پزشکی مازندران-ساری

کارشناسی رشته میکروبیولوژی-میکروبیولوژی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

مرتبه علمی: استادیار
عنوان پایان نامه مقطع دکتری:
سوابق پژوهشی: انیستیتو پاستور ایران

سوابق آموزشی: سوابق همکاری و تدریس در موسسات و دانشگاههای استان مازندران و دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان

مقالات پژوهشی

 

Rostami, M., Gholami, E, Oliveira, F., Taheri, T., Valenzuela, Jesus G., Rafati, S (2020). Evaluation of cellular immune response in PBMC of individuals to PsSP42 and PpSP44 salivary Under publish.

Rostami, M., Gholami, E, Oliveira, F., Taheri, T., Valenzuela, Jesus G., Rafati, S (2020) Meta-analysis of the Effects of Insect Vector Saliva on Host Immune Responses and Infection of Vector-Transmitted Pathogens. Under publish.
Rostami, M., Haidari, k., Shahbazi, M (2018). Genetically engineered adipose mesenchymal stem cells using HIV-based lentiviral vectors as gene therapy for autoimmune diseases. Cellular reprogramming .20(6): 337-346.
Rostami, M., Haidari, k., Shahbazi, M (2018). The human IL-23 decoy receptor inhibits T-cells producing IL-17 by genetically engineered mesenchymal stem cells. International journal of cell biology. 2018:1-14.

Sharbatkhori, M., Tanzifi ,A., Rostami, S., Rostami ,M., Harandi, MF. (2016) Echinococcus granulosus sensu lato GENOTYPES IN DOMESTIC LIVESTOCK AND HUMANS IN GOLESTAN PROVINCE, IRAN.  Rev Inst Med Trop Sao Paulo. 58:38

Joshaghani, H., Namjoo, M., Rostami, M., Kohsar, F., Niknejad, F. (2013) Mycoflora of Fungal Contamination in Wheat Storage (Silos) in Golestan Province, North of Iran. Jundishapur J Microbiol. 6(4):e6334

Rostami, M, Tohidi, F., Sharbatkhori, M., Taherkhani, H. (2012) Intestinal parasitic infection among school children in golestan province, Iran, Pakistan Journal of Biological Sciences.15 (23): 1119-1125

Sharif, M., Daryani, A., Rostami, M., Nahrevanian, H., Azadbakht, M.  (2009) EVALUATION OF ANTI-LEISHMANIAL EFFICACY BY IN VIVO ADMINISTRATION OF HERBAL EXTRACT ARTEMISIA AUCHERY ON LEISHMANIA MAJOR IN BALB/C MICE. Pharmacology online 2, pp. 477-485.

Sharif, M., Ziaei, H., Rostami, M. (2006) Evaluation of anti-leishmanial efficacy by in vitro administration of methanolic extract Artemisia auchery on Leishmania major, Chemistry an Indian Journal.

Sharif, M., Ziaei, H., Azadbakht, M., Daryani, A., Ebadattalab, A., Rostami, M. (2006) Effect of Methanolic Extracts of Artemisia aucheri and Camellia sinensison on Leishmania major (In Vitro), Turk J Med Sci. 36 (6): 365-369.

 

 

رزمه دکتر معصومه رستمی