blog-org-1426-1532174200-links-identify-disavow1-ss-1920

در این بخش لینک های مهم جهت دسترسی هرچه بهتر و سریعتر بارگذاری شده است.

فرم های مربوط به سمینار در مقطع کارشناسی ارشد

فرم های مربوط به پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد

فرم های مربوط به  پیش از دفاع از پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد

فرم های مربوط به پس از دفاع از پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد

آئین نامه نگارش پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد