معاونت دانشجویی و فرهنگی

پروژه ها

معاونت دانشجویی در راستای تحقق اهداف اصلی موسسه یعنی ایجاد زمینه های مناسب جهت رشد و شکوفایی استعدادها با فراهم آوردن زمینه فعالیت و تأمین بعضی ازنیازهای غیر آموزشی دانشجویان کمک مؤثری در تحقّق برنامه های آموزش عالی ایفا می کند.

شرح وظائف

 • اداره کلیه امور دانشجوئی و فرهنگی دانشگاه.
 • برنامه ریزی برای گسترش و تعمیق ارزشهای اسلامی و انقلابی در همه سطوح دانشگاهی.
 • مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره مسائل و مشکلات دانشجویی.
 • نظارت بر فعالیتهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی دانشگاه.
 • نظارت بر واحدهای تحت نظر به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آنها.
 • ایجاد هماهنگی و جلب مشارکت لازم میان نهادهای مختلف عقیدتی، فرهنگی و سیاسی دانشجویی از طریق تشکیل جلسات با دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری، جهاد دانشگاهی و انجمن اسلامی.
 • برنامه ریزی و نظارت بر امر بهداشت و درمان و مشاوره دانشجویان.
 • برنامه ریزی و نظارت بر برنامه های ورزشی و تربیت بدنی دانشگاه.
 • نظارت بر امور رستوران، خوابگاهها و ورزشگاهها از نظر رعایت اصول بهداشت و حفظ نظم داخلی.
 • برنامه ریزی و نظارت بر اجرای فعالیتهای فوق برنامه برای شکوفایی بیشتر فعالیتهای فکری، فرهنگی و هنری دانشجویان.
 • فراهم آوردن زمینه ترغیب نیروهای دانشگاهی به حضور صحنه های مختلف علمی، فرهنگی و سیاسی جامعه.
 • گسترش روابط میان اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارکنان دانشگاه و نظارت بر جلسات گفت و شنود بین اساتید و دانشجویان.
 • تدوین و پیشنهاد اصول کلی برنامه های مختلف دانشجوئی دانشگاه از جمله مشاوره دانشجویی و نظارت بر حسن اجرای آن.
 • تهیه و پیشنهاد آئین نامه های مختلف دانشجوئی با کمک مسئولان ذیربط و نظارت بر حسن اجرای آن.
 • انجام کلیه اموری که درآئین نامه های دانشگاه به معاونت دانشجوئی و فرهنگی محول گردیده است.
 • مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره مسائل و مشکلات دانشجویی.
 • ایجاد ارتباط و همکاری هرچه بیشتر با مراکز، موسسات و نهادهای فکری، فرهنگی و انقلابی برای شکوفایی بیشتر فعالیتهای مزبور.
 • نظارت و برنامه ریزی برای توسعه آموزش های عقیدتی، سیاسی، اخلاقی و فرهنگی از طریق برگزاری کلاسهای آموزشی، سمینارها و مجامع فرهنگی، فکری، سیاسی دانشگاهی و نظارت بر آنها و بهره وری هماهنگ از توان موجود نهادهای اسلامی و انقلابی.
 • ارزیابی وضعیت کلی اعتقادی، سیاسی و اخلاقی نیروهای دانشگاهی و گزارش آن ها به هیات رئیسه و شورای دانشجوئی و فرهنگی دانشگاه.
 • تلطیف و سالم سازی روابط میان استادان، دانشجویان و کارکنان و برنامه ریزی برای استفاده بهتر نیروهای دانشگاهی از امکانات فرهنگی و هنری.
 • نظارت بر تشکیل انجمنهای علمی دانشکده ها و انتخابات و فعالیت ها بطور مستمر.
 • پیشنهاد برنامه های لازم به شوراهای دانشجوئی و فرهنگی و پیگیری وظایف محوله.