معاونت مالی، اداری و مدیریت منابع

پروژه ها

اهداف اصلي دفتر معاونت پژوهش و فناوري ملاحظه، ارزيابي و تصميم گيري در خصوص كليه فعاليتهاي پزوهشي درون دانشگاه و خارج از آن و همچنين امور ملي و بين الملل مربوطه مي باشد.

اهداف اصلي دفتر معاونت پژوهش و فناوري ملاحظه، ارزيابي و تصميم گيري در خصوص كليه فعاليتهاي پزوهشي درون دانشگاه است.

 

اين دفتر مديريت كليه امكانات وابسته دانشگاه را بر عهده دارد. تهيه و تدوين برنامه هاي دقيق پژوهشي ( منظور هر نوع فعاليت فكري و علمي خلاق و منظم و با روش علمي كه منجر به كشف حقايق ، گسترش مرزهاي دانش شناخت موضوعات طبيعي ، اجتماعي ، فرهنگي و حل مسائل آنها گردد) و كمك فكري به امور اجرائي در فراهم آوردن امكانات پژوهشي میباشد.

 •  انجام کلیه امور پژوهشی و فناوری دانشگاه
 • برنامه ریزی در امور پژوهشی و فناوری و نظارت بر پایگاه اطلاع رسانی و شبکه اینترنت دانشگاه .
 • انجام بررسی های لازم و اتخاذ تصمیم در مورد فعالیت های پژوهشی .
 • انجام مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیت های پژوهشی و ارزیابی عملکرد پژوهشی سالانه دانشگاه .
 • تماس با موسسات داخلی و خارجی به منظور همکاری در امور پژوهشی و مبادله خدمات علمی.
 • اداره امور واحد های پژوهشی تابعه و وابسته دانشگاه .
 • همکاری با دفتر ریاست ،روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه در ارائه خدمات علمی ،فرهنگی و اجتماعی و برگزاری سمینارها و کنفرانس های علمی و اجرای کلیه امور قراردادهای تحقیقاتی و خدماتی بین دانشگاه و سایر موسسات .
 • همکاری در اجرای دوره های کوتاه مدت پژوهشی برای موسسات غیر دانشگاهی .
 • نظارت بر کلیه امور پژوهشی دانشگاه ،کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی .
 • برنامه ریزی جهت استفاده اعضای هیات علمی از فرصت های مطالعاتی داخل و خارج برابر ضوابط مصوب .
 • تهیه برنامه های پژوهشی دانشگاه و ارائه اهداف و تعیین اولویت های پژوهشی در قالب برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت برای طرح در شورای پژوهشی دانشگاه .
 • بررسی و ارزیابی فعالیت های دانشگاه در چارچوب برنامه های رشد و توسعه آموزش عالی برای طرح در هیات رئیسه .

شرح وظایف

آئین نامه های معاونت

درخواست همکاری

تماس با ما

زیرمجموعه ها

نمودار سازمانی معاونت

واحد دبیرخانه

فرم های مورد نیاز

اخبار و اطلاعیه های معاونت